Başarı Bursu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı Başvuruları Kapsamında Aday Öğrenciler İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Veriler Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen göstermektedir.

TOBB ETÜ, KVKK gereği “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’na uygun olarak ve aşağıda yer alan kapsamda değerlendirecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nun 4.,5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde TOBB ETÜ’nün ve ona bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile iktisadi işletmelerin faaliyetleri ile bağlantılı olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, TOBB ETÜ’nün faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (proje/program ortağı, sözleşme ve işbirliği yapılan kurum, üniversite yöneticileri/çalışanları, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz TOBB ETÜ tarafından yürütülen faaliyetler başta olmak üzere etkinlik katılım ve kayıt formları, kurs/staj başvuru formları, iş başvuru formları, akademik veya idari amaçlı başvurular, sözleşmeler, güvenlik nedeniyle alınan bilgiler ve kamera kayıtları gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayalı olarak fiziki veya elektronik ortamda, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında iş bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

TOBB ETÜ’ye başvurarak, kişisel verilerinizin

 • a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) İşlenmişse bilgi talep etme,
 • c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,
 • f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü-Ankara/Türkiye adresine yazılı olarak bildirebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç (30) otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.